ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารอบ

โครงการ “ อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์ ” ปีที่3

 

 1. นายวุฒิชัย ม้องพร้า

 2. นายภูรีภัค จิโนเป็ง

 3. นายศิริชัย แสวงทรัพย์

 4. นายปณิธาน หินผา

 5. นายจักรภัทร ทาจันทร์

 6. นางสาวรังสิมา รังสิมันตุชาติ

 7. นางสาวโสภาวรรณ อธิราชเทวินทร์

 8. นายชนาธิป ทองจันทร์

 9. นายอมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง

 10. นายวิทยา สิงห์สนั่น

 11. นายจิรกฤต ยศประสิทธิ์

 12. นายณัฐวุฒิ จันทะลุน

 13. นางสาวไกวัลสิริ ไกรวัลย์

 14. นายรัชพล มีฤกษ์

 15. นายโชคชัย ทศกรณ์

 16. นางสาวศิรประภา จันทร์แก้ว

 17. นางสาวมาเรีย ฑิมพิกา โฉมชา

 18. นายพิเนต แสงบุญเรืองกุล

 19. นางสาวณัฐชยากร พรคนึง

 20. นางสาวนิโลบล บ้านเตย

21. นางสาวกาญจนา วัลมาลี

22. นายวัชระ  พระวิเศษ

23. นางสาวปิ่นสุดา  แป้นมงคล

24. นางสาวณัฐยา พิมพา

25. นายภาณุพงศ์ ธงศรี

26. นางสาวอนิศา ใจเป็นใหญ่

27. นางสาวขวัญจิรา โพธิ์ทอง

28. นางสาวศศินภา สวนพุฒ

29. นางสาวณัฏฐณิกาญจน์ จริงสุระ

30. นางสาวศิรินญา สุวรรณโค

31. นายอำพล ถมคำ

32. นางสาวยามีล๊ะห์ มูหามัด

33. นายนฤพีร ศรีคำ

34. นายปัญญา สุภาจารย์

35. นายพัชระ เฟื่องถี

36. นางสาวดารัญญฎา น้ำใจงามพร้อม

37. นายภาคภูมิ ชัยชนะ

38. นายนนทพัทธ์ หิรัญเรือง

39. นางสาวรุ้งตะวัน จอนเจ๊ก

40. นายกิตติ อัมพรมหา