รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์” ปีที่ 7

1. นายเนรมิตร ไก่แก้ว

21. นางสาวปุณยนุช มงคลฉายา

2. นางสาวเบญจมาศ มังคะชาติ

22. นางสาวพรทิพย์ ชนะศุภชัย

3. นายเอกพจน์ อี้มัย

23. นางสาวพลอย อักษรวงศ์

4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เพชร์

24. นางสาวพัชรพร อุตรชน

5. นางสาวกวิสรา เพ็ชรไทย

25. นางสาวพันธิตรา ท้าวบุตร

6. นางสาวกุลธิดา จารุรัตนานนท์

26. นายภคพล คุ้มครอง

7. นายคทาวุธ เถนว่อง

27. นายภูมิพิรัชย์ วงศาสิริโรจน์

8. นายคุณากร ประดิษฐ์

28. นายมูฮัมมัดอามาล อาเก็บอุไร

9. นายจักรพงศ์ คชนิล

29. นางสาวรพิดา จารุจารีต

10. นายจักรพงศ์ อินทร์ศรี

30. นางสาวรัญชนา สิริประภาสุข

11. นายจักรพรรดิ ท่างาม

31. นางสาวลักษณาวดี เรืองรัมย์

12. นางสาวชมพูนุช สุขอุ่นพงษ์

32. นายวรโชติ ต๊ะนา

13. นายตะวัน อภิมหาธรรม

33. นางสาววาสิตา สีตา

14. นายทักษิณ ทุนเกิด

34. นางสาวสิรินญา เมืองมา

15. นายธณภัทร เหล่าสุวรรณ์

35. นางสาวสิรีธร ปิ่นมณี

16. นางสาวธุวพร มีโพธิ์

36. นายสุภกฤษณ์ นิลพัทธ์

17. นายนพรัตน์ ภักดีศิริวงษ์

37. นางสาวสุภาภัค คมขำ

18. นายนิติ กล่อมสังข์

38. นายสุวิจักขณ์ ณ บางช้าง

19. นางสาวปณิตา เรืองสุข

39. นางสาวอธิษฐาน ก๋งอุบล

20. นายปิติ มานุชานนท์

40. นางสาวอรชา เพ็งเพชร์

 

 

หมายเหตุ :   โดยผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2564 หากผู้ผ่านเข้ารอบไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ถือว่าสละสิทธิ์

สิ่งที่ต้องเตรียม  :
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพที่เป็นชื่อของผู้ได้รับทุนเท่านั้น
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง สแกนหรือถ่ายภาพที่ชัดเจน ส่งทางอีเมล sirirat@praphansarn.com ก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2564


รายละเอียดและกำหนดการทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

ผู้ประสานงานโครงการ

ศิริรัตน์  สุ่นสกุล(พี่เต็นท์)   e-mail : sirirat@praphansarn.com มือถือ 099 246 1915