ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารอบ

โครงการ “ อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์ ” ปีที่ 4

 

1. นางสาวกรกช จันทิปะ                     

2. นายจักรี  ปานสมัย

3. นางสาวจิราภา แผ่วบรรจง             

4. นายเจริญทรัพย์  ทองกลม

5. นางสาวชนัญดา  ลาหาญ                

6. นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ

7. นายชิติภัทร์  ชูเกื้อ                            

8. นางสาวญาตาวี  จารีย์

9. นายทัชภูมิ  ทุมสวัสดิ์                       

10. นายธีทัต  จันทราพิชิต

11. นายธีระพล  แก้วคำจันทร์             

12. นายนนทฤทธิ์  มาเนียม

13. นางสาวนภสร  พงศ์ไพบูลย์          

14. นายนรภัทร  รัตนะ

15. นายนรวัฒน์  เนินหาด                   

16. นายนราวิชญ์  ก่อกอง

17. นางสาวน้อมฤดี  ดับโสก               

18. นายนัฐวุฒิ  สุดชารี

19. นางสาวนิภาวรรณ  สังข์สี             

20. นางสาวนิศมา  ปานเอี่ยม

21. นางสาวนิศามณี  ศรีสุข                

22. นางสาวเบญจพร  เสียงหาญ

23. นายปณต  ศรีนวล                         

24. นายพชร  มะลิวัลย์

25. นางสาวพัชรพร  ศุภผล                      

26. นายพิทักษ์  ลำพูน

27. นางสาวเพ็ญนิภา  เสนาน้อย        

28. นางสาวฟ้าประทุม  ผิวเนียม

29. นางสาวอภิญญา เครือมาลี               

30. นางสาวลักษิกา  พลับงาม

31. นางสาวสิริมา อินทวงศ์                 

32. นางสาวสุชานาถ  บูรณสันติกุล

33. นางสาวหิรัญญิการ์  หิรัญสุรงค์   

34. นางสาวอภิญญา  เสาวแก้ว

35. นางสาวอมลวรรณ  จันเพชร์         

36. นายอรรถวุฒิ  ยงไธสง

37. นางสาวอังศุมาลี  ทวีเหลือ            

38. นายอัษฎาวุธ  ไชยวรรณ

39. นายอัษฎาวุธ  ไชยอุดม                  

40. นางสาวอามานี  อาบูดอแล