โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

 

หลักการและเหตุผล

                ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานและสร้างสรรค์ภาษาไทย จึงร่วมกันจัดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”  ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปีที่ 3 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เพิ่มพูนประสบการณ์การอ่านหนังสือควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะการคิดการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 

                การอ่านหนังสือทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีจะช่วยสร้างเสริมความรู้ของเยาวชนให้ลึกซึ้ง รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล และก่อให้เกิดปัญญาที่กล้าแกร่ง นอกจากนี้ ขณะที่อ่านหนังสือนั้นเยาวชนจะได้เรียนรู้แบบอย่างของภาษาไทยอันรุ่มรวยละเมียดละไม ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่ควรค่าแก่การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาให้สง่างามยั่งยืนสืบไป

                โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 3 ที่กำลังจะจัดขึ้นนี้ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เยาวชนได้บูรณาการทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน โดยผ่านการใช้ภาษาไทยอย่างสละสลวยด้วยความภาคภูมิใจในภาษาประจำชาติ เพื่อให้เอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมทางภาษาไทยได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งปวง

 

 กลุ่มเป้าหมาย

            -  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

-  นักศึกษาระดับปริญญาตรี                 

 

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

2. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม

3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย

4. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

5. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่าง ๆ ทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

 

ผู้สนับสนุนโครงการฯ (ภาคีพันธมิตร)

          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือ ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561

2. ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่3

3. บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯหากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

 

กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ

1. ให้เลือกอ่านและวิจารณ์หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งที่ได้รับรางวัลต่อไปนี้

                             - รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

                             - รางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize)

                             - รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

                             - รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด (7 book award)

 2. เป็นวรรณกรรมประเภท สารคดี กวีนิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ต้องได้รับรางวัลตามข้อที่ 1

                    (ตัวอย่าง : เลือกบทวิจารณ์เรื่อง ขังหญิง จากรางวัลชมนาดครั้งที่ 5 โดยผู้วิจารณ์จะต้องวิจารณ์หนังสือที่เลือกอ่านทั้งเล่ม) 
 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                   1. มีความยาว 2-4  หน้า A4 ฟอนท์ Angsana  ขนาด 16 points

                   2. วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความของเรื่องอย่างกระชับ

                       และครอบคลุมประเด็นสำคัญ

                   3. เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์

 

การส่งไฟล์บทวิจารณ์

                   1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships  

                   2. ส่งบทวิจารณ์พร้อมระบุชื่อผู้วิจารณ์ให้เรียบร้อย

     
วิธีการส่ง 
 
2.1 ส่งบทวิจารณ์ทางไปรษณีย์พร้อมทั้งส่งหนังสือที่ใช้เขียนงานวิจารณ์มาด้วยทั้งเล่ม โดยถ่ายเอกสาร แนบมายังที่  บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด  เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2)  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 

กำหนดลงทะเบียนและส่งเอกสารทั้งหมด 

              ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนและส่งเอกสาร ภายในเวลา 24.00 น. และพิจารณาจากการลงตราประทับส่งไปรษณีย์ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 

 

กำหนดการ            

-    ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัคร / ปิดรับบทวิจารณ์                                                                1 มี.ค.  -  31 พ.ค. 61

-    คณะกรรมการคัดกรอง พิจารณาคัดเลือกบทวิจารณ์ให้เหลือ 100                                              1  มิ.ย. -  ก.ค.61

-    คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินบทวิจารณ์ 40 บท ให้ได้รับทุนรางวัล                                  1  ส.ค. - ก.ย. 61

-    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรางวัล 40 คน ทางเว็บไซต์ www.praphansarn.com                                        ก.ย. 61

     และผู้ประสานงานโครงการฯ ติดต่อกับผู้ได้รับทุนรางวัลเพื่อเตรียมเข้าค่ายฯ                                                         

-    เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์”                                                  6 - 8      ต.ค.  61     

     (สถานที่เข้าค่าย ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 ถนนรังสิต-องครักษ์ องครักษ์ นครนายก)

 

ทุนรางวัล

· ทุนรางวัล 20,000 บาท  จำนวน 40 ทุนรางวัล   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  800,000 บาท

 

เงื่อนไขในการรับทุนรางวัล

1. ทุนรางวัลจะมอบผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น  และผู้ได้รับทุนรางวัลต้องใช้ชื่อของตนเป็นชื่อบัญชี

2. ผู้ได้รับทุนรางวัลควรเป็นผู้อุทิศตนและสนับสนุนวัฒนธรรมการเขียนงานวิจารณ์เพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณค่าของสังคมไทย

3. ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมเพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์”  เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน 6 - 8 ตุลาคม 2561  มีคณะกรรมการตัดสินเป็นวิทยากร  ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนรางวัลจะต้องนำหนังสือที่เขียนงานวิจารณ์มาด้วยในวันที่มาเข้าค่าย

 

หมายเหตุ

· คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายกำหนดการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม                    

· การตัดสินของคณะกรรมการทุกชุด ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญให้ชำนาญมากขึ้น

2. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์  และวิจารณ์  ให้แยบคายยิ่งขึ้น   

3. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม

4. ผู้ร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาศิลปะการเขียนภาษาไทยให้สละสลวยยิ่งขึ้น

5. โครงการฯ ได้สร้างเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในหมู่เยาวชน

6. โครงการฯ ได้สร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม

7. เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยมากขึ้น

 

คณะกรรมการคัดกรอง ( พิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 100 คน )

1. รศ.ดร. ตรีศิลป์      บุญขจร

2. ผศ.ดร.พิเชฐ         แสงทอง

3. คุณพินิจ               นิลรัตน์ 

4. คุณสุกัญญา         สุวิธานโธ

5. คุณภูวนาท           เรืองฤทธิ์

 

คณะกรรมการตัดสิน ( พิจารณาตัดสินผู้ได้รับทุนรางวัล 40 คน )

1. คุณเนาวรัตน์    พงษ์ไพบูลย์

2. คุณชมัยภร       แสงกระจ่าง  บางคมบาง

3. คุณวีระศักดิ์      จันทร์ส่งแสง

4. คุณจรูญพร      ปรปักษ์ประลัย

 

ผู้ประสานงานโครงการ

           คุณสุกัญญา           สุวิธานโธ               e-mail : sukunya@praphansarn.com   มือถือ 094 927 9292

คุณกนกอร             นนทสวัสดิ์ศรี         e-mail : kanokon@praphansarn.com   มือถือ 089 926 3290

คุณตะวัน               อเนกวิชณกุล         e-mail : Tawan@praphansarn.com มือถือ 097 162 8910

 

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
222  อาคารบุษราคัม เทอเรส  สาย 2  ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10170
โทรศัพท์ 02 448 0312,  02 448 0658-9   โทรสาร 02 448 0393