โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”

สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • อ่านรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนก่อนสมัคร.
  • ตรวจสอบ email การสมัครสมาชิก ในกรณีที่ไม่เจออีเมล์ใน Inbox ให้เช็คใน Junkmail.
  • ผู้สมัคร ต้องจดจำ User และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ.
สมัครเข้าร่วมโครงการ

งานวิจารณ์หนังสือ

เมื่อมนุษย์หลงลืมความเป็นมนุษย์

บทวิจารณ์โดย  สุวิจักขณ์ ณ บางช้าง

หรือนี่คือเถ้าถ่านจากไฟมารที่ผลาญเผาชาติ

บทวิจารณ์โดย ลักษณาวดี เรืองรัมย์

บทวิจารณ์ประเภทสารคดี ภูมิธรรม มรดกไทย

บทวิจารณ์โดย เบญจมาศ มังคะชาติ

เผามรดก: พิพาทจากเปลวเพลิง

บทวิจารณ์โดย จักรพรรดิ ท่างาม

กิจกรรม

รวบรวมภาพความประทับใจ และความรู้ที่น้องๆได้รับจากโครงการปีต่างๆ